Финансирани проекти

Регистър на минималните и държавните помощи, отпуснати по ОПРР 2007-2013 и фонд „Солидарност“Информация за проекти, финансирани по ОПРР, по които има налице пропуски, сигнали за нередности и предложени и/или наложени финансови корекции, към 24 март 2011г.

Обобщена справка за проекти, по които има наложени  финансови корекции
към 24 март 2011г
.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 05.06.2012г.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 30.11.2012г.


Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 22.03.2013г.


Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 20.05.2013г.


Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към  30.06.2013 г.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 15.02.2014 г.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 15.05.2014 г.

Информация относно регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 09.10.2014 г.

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие
Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност
Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма
Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Последна промяна: 04 Юли 2016 г. 17:11