Мониторинг
Мониторингът е непрекъснат процес на събиране на информация, с цел наблюдение изпълнението на проектите и осигуряване на съответствие с договора и ненарушаване на правилата на Структурните фондове и законодателството на Република България и ЕС. С оглед изпълнението на дейностите по даден проект, мониторингът е текущо и систематично набиране и анализ на информация (доказателства), която се използва в процеса на понататъшно управление, контрол и вземане на решение. Дейността по мониторинга позволява да се направи оценка дали планираните и одобрени по проекта дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на съответния проект. Това позволява своевременно да се идентифицират възможни проблеми и да се предприемат съответните корективни действия.

Непосредствените цели на наблюдението са:
 • Проверка на техническа и финансова отчетност по финансирания проект;
 • Проверка и гарантиране на стриктното спазване на правилата и процедурите по ЗОП и НВМОП и Постановление на МС No.55/2007г.;
 • Гарантиране, че одобреният проект се реализира с необходимите човешки ресурси;
 • Проверка за коректност, валидност и надеждност на представената в докладите информация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по проекта;
 • Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на проекта;
 • Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване са на разположение на националните и европейските контролни органи;
 • Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и трудности при изпълнението на проекта;
 • Подпомагане на екипите за изпълнение на проектите чрез предложения, препоръки и предприемане на корективни мерки при необходимост;
 • Гарантиране активното участие на заинтересованите страни в проекта, изпълнение на договореностите за партньорство и предоставянето на информация за финансираните дейности на партньорите;
 • Принос за устойчивостта на резултатите и въздействието от проекта и идентифициране на най-добрите практики с оглед тяхното разпространение и гарантиране на по-широкообхватно въздействие на проекта;
 • Проверка на съблюдаването на изискванията за информация и публичност;
 • Проверка на изпълнението на задължителните предписания или изисквания, дадени от Управляващия орган за отстраняване на констатирани при проверките пропуски или слабости по управление на проекта.

Последна промяна: 06 Август 2011 г. 15:59