Насоки за информация и публичност
У К А З А Н И Я

На вниманието на: Бенефициентите по Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”

Относно: Примерни образци за действията за мерките за информация и публичност осъществявани от бенефициентите по ОП „Регионално развитие”


Уважаеми Бенефициенти,

С оглед на факта, че всеки от Вас по различен начин интерпретира принципите на Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие”, прилагаме следните актуализирани примерни образци /ВАЖНО! Проект /номер на договор и наименование на проекта/” е заменен с „Договор /номер на договор и наименование на проекта/”/:

При изработването на приложените към това писмо схеми е необходимо да се спазват шрифтовете, размерите, цветовете и т.н., съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие", представляващи неразделна част от Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”.

- ВЕКТОРЕН ВАРИАНТ


Броят и размерът на билбордовете и табелите трябва да е съобразен с мащаба на проекта. Билбордовете и табелите трябва да се виждат ясно и да бъдат разположени в непосредствена близост до инфраструктурните обекти например до входа на училище или културна институция. Билбордовете трябва да бъдат изложени от самото начало на започване на строително-ремонтните дейности до шест месеца след приключването му, когато на тяхно място се монтира постоянна обяснителна табела. Препоръчителен размер за билборд на инфраструктурен проект като рехабилитация/реконструкция на пътен участък е 2м х 1м или 2м х 1,20м. Размерите на билбордовете не трябва да надвишават съответно 6м х 3м. Минимално дупустимият размер на билборд и табела е 70см х 50см., в зависимост от размера на инвестицията.

Оборудването следва да е маркирано на видно място със стикер. Препоръчителен размер за стикер за оборудване: 9см х 5см.

Моля, да имате предвид, че ако при мониторинг се установи, че знаците за идентичност по изпълняваните от Вас проекти, не кореспондират с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП „Регионално развитие", то ще бъдем принудени да предприемем съответните мерки.

Неспазването на изискванията за информация и публичност на проекта ще бъде третирано като нередност и може да доведе до финансови корекции.
1.1 Лого на ЕС


Логото на Европейския съюз, което се използва като част от всички информационни материали във връзка с ОПРР съдържа 12 звезди разположени в кръг, като всичките са обърнати с един от върховете нагоре. Звездите са разположени по кръглите часове на въображаем часовник:
 

Фонът на логото е син, а звездите – жълти според описанието по-долу:
 

Ако се налага използването на логото на ЕС в черно-бял вид то трябва да изглежда по следния начинспазвайки правилата за позицията на звездите:

1.2 Билбордове

По време на изпълнението бенефициентът трябва да постави билборд на мястото на извършваната дейност, ако проекта отговаря на следните условия:
а. Общата стойност на проекта надхвърля 500 000 евро;
б. Проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи.
Билбордът трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

1. Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс  1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;
2. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие
3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

За малки проекти точки 2 и 3 не се прилагат. Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 25% от целия билборд.
 
Билбордовете се свалят не по-късно от 6 месеца след завършването на работата и се заменят с обяснителни табели.

1.3 Обяснителни табели

Бенефициентите трябва да поставят обяснителна табела, която е достатъчно видима и с подходящ за проекта размер не по-късно от 6 месеца след завършването на дейностите по проекта, ако той отговаря на следните условия:

а. Общата стойност на проекта надхвърля 500 000 евро;
б. Проекта включва закупуване на физически обекти или финансиране на инфраструктура или строителни дейности

Табелата трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

1. Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;
2. Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие
3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

За малки проекти точки 2 и 3 не се прилагат. Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 25% от цялата табела.

Обяснителнта табела трябва да съдържа и следния примерен текст: Този (сграда, пътна отсечка, друг обект...) е (построен, реновиран, реконструиран, рехабилитиран) с финансовата помощ на Европейския фонд за регионално развитие.Изтеглете насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от тук

За всички допълнителни въпроси свързани с визуализацията на проектите може да се консултирате и с Регламент 1828/2006.


1.4 Задължителни информационни събития


Ако общата стойност на проекта надхвърля 10 000 евро, бенефициентите трябва да организират 2 информационни събития за местните и национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Техният вид трябва да бъде в съответствие с мащаба на проекта. За най-малките проекти трябва да се предвидят поне две пресконференции за местни медии. На тях трябва да се осигури присъствието на поне 4 представители на 4 различни медии.

Всички възможни доказателства за провеждането на събитията трябва да бъдат запазени от бенефициента за целите на последващия мониторинг на проекта. Тук се включват списък с участници, дневен ред или програма, аудио или видео записи, снимки, както и финансово-счетоводните документи свързани с организирането му. Бенефициентът трябва да запази копия от всички печатни или аудио-визуални материали изготвени във връзка с проекта.

Всички възможни доказателства за медийното отразяване на събитията трябва да бъдат събрани и запазени от бенефициента. Тук се включват копия от печатни издания, видео или аудио записи на телевизионни или радио предавания, линкове до архивите на новинарските интернет информационни агенции или поне Print Screen – снимка на новината в деня на публикуването й.

Последна промяна: 05 Ноември 2012 г. 17:43