Финансово управление, контрол и мониторинг
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

УО публикува насоките на МФ, съгласно писмо № 91-00-96/15.02.2017 г. за прилагане на разпоредбата на чл. 84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г. относно намаляване размера на задълженията на бенефициенти (общини) по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г.

Писмо с изх. № 91-00-96/ 15.02.2017 г. на Министерство на финансите за прилагането на разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2017 г.Разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
и Приложение 11.49 A Справка за полагане на труд в установеното работно време

Отговори на въпроси във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г., към 23.12.2016 г.

Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на основание чл.13, ал.2 от Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове Приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г.

Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. към 23.03.2017 г.

АКТУАЛНО КЪМ 23.03.2017 г.

Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетни документи:
Пакет документи
Инструкция - 1 част
Инструкция - 2 част
АКТУАЛНО КЪМ 23.03.2017 г.Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г.


по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.


Декларация за генериране на нетни приходи по проект, получил безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 -2013 г.
АКТУАЛНО ОТ 11.02.2016 г.


Указания относно промяна на договор/ заповед за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност” на ЕС
АКТУАЛНО ОТ 26.05.2016 г.


Указания във  връзка  с   изпълнението  на  договори   за  предоставяне на безвъзмездна  финансова  помощ  по  фонд „Солидарност“ на ЕС
АКТУАЛНО ОТ 07.07.2016 г.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПРР ЧРЕЗ СМЕТКИ И КОДОВЕ В СЕБРА НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД, СЪГЛАСНО ДДС № 06/03.09.2011 г.
АКТУАЛНО ОТ: 12.11.2015 г.


Указания на УО на ОПРР във връзка с въведена процедура по регистриране и верифициране на служебни искания за плащане (междинни и окончателни)
АКТУАЛНО ОТ: 24.02.2015 Г.


Указания на Mинистъра на финансите ДНФ № 1 от 26.01.2015 г., относно „Приключване на програмен период 2007-2013 г. по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз“УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА НАЛОЖЕНИ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ – БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПЛАЩАНИЯ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРР


АКТУАЛНО ОТ: 15.01.2015 г.

Указания за изпълнение на договори за БФП по схема BG161PO001/3.1-03/2011

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.


Указания за промени в договори и рамкови споразумения

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.


Указания за промяна на проекти по Техническа помощ

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.

Ръководство за потребителя за електронни услуги на бенефициенти


АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.

Пакет документи - искания за плащане

АКТУАЛНО ОТ: 25.11.2015 г.


Регламентиране, планиране и отчитане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с изпълнението на проектите, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.

АКТУАЛНО ОТ: 30.01. 2015г.


Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансовапомощ  по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти.


АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.

Указания за плащания за бенефициенти по ОПРР

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г. 

Пакет документи за проверка от Управляващия орган на изпълнението на договори за БФП

АКТУАЛНО ОТ: 30.01.2015 г.

Решение на Министерски Съвет № 788 от 28 ноември 2014 г.
АКТУАЛНО ОТ: 16.01.2015 г.

Указание за прилагане на РМС 788/28.11.2014 г.
АКТУАЛНО ОТ: 16.01.2015 г.


Актуализирани указания за изпълнение на договори за БФП по схеми BG161PO001/3.2-02/2011 и BG161PO001/3.2-03/2012.


АКТУАЛНО ОТ: 26.09.2014 г.


Указания относно приемането на готовите продукти по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”

АКТУАЛНО ОТ: 01.07.2014 г.

Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, на ниво бенефициент

Разяснения на УО на ОПРР относно прилагането на Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури по проекти съфинансирани от ОПРР

АКТУАЛНО ОТ: 18.09.2013 г.


Актуална информация относно най-често срещаните нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, установени от Одитния орган


Указания относно включване на допълнителни обекти по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”


Указания за бенефициенти за третиране на неустойки

АКТУАЛНО ОТ: 25.06.2013 г.

Разяснения към Методиката за определяне на възнагражденията на служителите в администрацията от Министър по управление на средствата от Европейския съюз

АКТУАЛНО ОТ: 20.07.2012 г.

АКТУАЛНО ОТ: 15.08.2012 г. 

АКТУАЛНО ОТ: 01.11.2012 г.

АКТУАЛНО ОТ: 01.11.2012 г.  

 

Последна промяна: 23 Март 2017 г. 16:17