"Фонд за устойчиво градско развитие на София" ЕАД (ФУГРС) ЕАД
Бенефициенти по JESSICA могат да бъдат следните юридически лица в 
седемте най-големи градове в България – с препратка **: общини, инвеститори в недвижими имоти, финансови институции, публично-частни сдружения, които отговарят на инвестиционните критерии по инициативата (може да се добавят линкове с критериите по първата покана за избор на ФГР на ЕИБ на български, а в последствие и критериите на самите фондове).

За програмен период 2007-2013 г. са прехвърление общо 33 млн. евро от Оперативна програма „Регионално развитие” за инвестиции по направление на JESSICA, които включват и такса за управление. В периода 2014-2020, при доказан достатъчно добър оперативен капацитет се предвижда бюджетът на програмата да бъде значително увеличен. 


* финансов инструмент, който трябва да бъде възвърнат от инвестиционна дейност (в противоположност на безвъзмездна помощ) и който ще бъде повторно използван за публично финансиране

** София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен 
Бенефициенти по JESSICA могат да бъдат следните юридически лица в 
общини, инвеститори в недвижими имоти, финансови институции, публично-частни сдружения, които отговарят на инвестиционните критерии по инициативата.
Забележка: тук може да се направи седемте най-големи градове в България, така че върху него да се появяват следните 7 София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

За програмен период 2007-2013 г. са прехвърлените общо 33 млн. евро от Оперативна програма „Регионално развитие” за инвестиции по направление на JESSICA, които включват и такса за управление. В периода 2014-2020, при доказан достатъчно добър оперативен капацитет се предвижда бюджетът на програмата да бъде значително увеличен и при добро управление и партньорство да се създадат фондове за всеки един от градовете. 

ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

На 30 май 2012 г. беше подписано Оперативно споразумение с Фонд за градско развитие за гр. София – „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД.
Сключеното споразумение с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД е на стойност 24,6 млн. лв., като основа цел е инвестирането на предоставените средства под формата на заеми, гаранции и дялово участие в проекти за градско развитие на територията на град София.

Фондът е осигурил допълнителен собствен ресурс в размер на 24,6 млн. лв., с което общият ресурс за проекти в гр. София възлиза на 49,2 млн. лв.

Условия за кандидатстване:

 • Фонд „ФУГРС“ ЕАД финансира проекти на територията на столицата София;
 • Финансирането на проекти за градско развитие от Фонд „ФУГРС“ ЕАД се извършва посредством заеми и/ или гаранции и/или дялово участие;
 • Лихвата, предлагана от Фонд „ФУГРС“ ЕАД по заемите, е до 5, 5%, в зависимост от риска;
 • Срок на погасяване на заемите – до 12 г.
 • Ако сте община/частен инвеститор/ПЧП и имате идея за проект за градско развитие, можете да се свържете с лицата за контакт, посочени на сайта на Фонда – www.jessicasofia.com и заедно да обсъдите възможностите за финансиране на Вашия проект;
 • Проектната идея следва да бъде предварително комуникирана със Столична община.
 • За да кандидатствате за финансиране от Фонда, следва да представите разработен от Вас бизнес план на проекта за градско развитие;
 • След проверка за съответствие с критериите за избор на проекти, оценка на риска, както и анализ на разходите и ползите, Фондът ще Ви уведоми дали предложеният от Вас проект е подходящ за финансиране по JESSICA и ще Ви представи оферта;
 • Финансирането на проекта за градско развитие ще се извършва на траншове след сключване на договор за проектно финансиране между Фонда и Вас, с което стартира и реализацията на инвестицията;
 • Изплащането на заема/продажбата на дяловото участие/гаранцията по заема се извършват съгласно условията на сключения между Фонда и Вас договор. 

За повече информация:

 • „Фонд за устойчиво градско развитие на София”  ЕАД: www.jessicasofia.com

Лице за контакт: Ива Петкова
Телефон: + 359 (2) 988 23 10
Факс: + 359 (2) 988 00 45
Е-mail: office@jessicasofia.com
Адрес: гр. София 1000, ул. „6-ти септември” 1, ет. 4


Последна промяна: 12 Август 2014 г. 15:09