JESSICA в ЕС

Инициативата JESSICA има за цел осигуряване на допълнителен ресурс към Структурните фондове на ЕС за реализацията на проекти за публично-частно партньорство и, като цяло, за обновяването на градската среда и осъществяването на проекти за развитие на ЕС. Така JESSICA има за цел да допълни традиционното използване на Структурните Фондове (т.е. грантовете) и дава възможност на държавите-членки да използват част от тези средства, за да извършват възвръщаеми инвестиции в проекти, които представляват част от интегриран план за устойчиво градско развитие и имат за цел засилване на ролята на обновяване на градската среда за стимулиране на устойчив икономически растеж и конкурентоспособност.

Постигането на тази цел изисква специфични стратегии, които определят рамките на инвестициите и допълват изграждането на инфраструктурата и обществените сгради чрез интегриран подход, като се мобилизират широк кръг от партньори, с различни възможности за финансиране и управленски умения.
 „Официална страница на ЕК по инициативата JESSICA“:
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm

Понастоящем, в рамките на Европейския съюз, са активни 23 операции по JESSICA в 10 държави-членки на обща стойност 1.85 млрд. €. Учредени са общо 15 Холдингови фонда с участието на партньора на Европейската комисия при изпълнението на JESSICA – Европейска инвестиционна банка. Създадените Фондове за градско развитие в рамките на ЕС до момента са 33.

В рамките на Европейския съюз, инвестиции по JESSICA на ниво проект за градско развитие до момента са извършени в Полша, Литва, Великобритания и Португалия.

Последна промяна: 10 Юли 2012 г. 10:15