"Регионален фонд за градско развитие" АД

Публикувана е покана за набиране на проекти по инициативата JESSICA

На 29 декември 2011 г. беше подписано Оперативно споразумение между Европейската инвестиционна банка - Холдингов фонд по JESSICA за България, и Фонд за градско развитие (ФГР) – консорциум с водещ партньор Сосиете Женерал Експресбанк – „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Сключеното споразумение с „Регионален фонд за градско развитие“ АД е на стойност 36,9 млн. лв., като основа цел е инвестирането на предоставените средства под формата на заеми и дялово участие в проекти за градско развитие в 6-те големи града на България – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Фондът е осигурил допълнителен собствен ресурс в размер на 73,8 млн. лв., с което общият ресурс за проекти в посочените градове възлиза на 110,7 млн. лв. 

Условия за кандидатстване:

  • Финансирането на проекти за градско развитие от РФГР АД се извършва посредством краткосрочни/средносрочни/дългосрочни заеми и/или дялово участие;
  • Лихвата, предлагана по заемите от РФГР АД, е в границите до 9%, в зависимост от риска;
  • Срок на погасяване на заемите – до 18 г.;
  • Ако сте община/частен инвеститор/ПЧП и имате идея за проект за градско развитие, можете да се свържете с лицата за контакт, посочени на сайта на Фонда – www.jessicafund.bg в съответните градове и заедно да обсъдите възможностите за финансиране на Вашия проект;
  • Формулираната проектна идея следва да бъде предварително комуникирана с общината в съответния град.
  • За да кандидатствате за финансиране от Фонда, следва да представите разработен от Вас бизнес план на проекта за градско развитие;
  • След проверка за съответствие с критериите за избор на проекти, оценка на риска, както и анализ на разходите и ползите, Фондът ще Ви уведоми дали предложеният от Вас проект е подходящ за финансиране по JESSICA и ще Ви представи оферта;
  • Финансирането на проекта за градско развитие ще се извършва на траншове след сключване на договор за проектно финансиране между Фонда и Вас, с което стартира и реализацията на инвестицията;
  • Изплащането на заема/продажбата на дяловото участие се извършват съгласно условията на сключения между Фонда и Вас договор.

 За повече информация:

  • „Регионален Фонд за градско развитие“ АД: www.jessicafund.bg

Алис Мъгърдичян - Мениджър инвестиции
Моб. тел.: 0896 885 110
Тел.: 02/937 06 00
Е-mail: alis.magardichyan@jessicafund.bg
Адрес: бул. “Александър Стамболийски” 73, София 1303

Последна промяна: 12 Август 2014 г. 15:30