Холдингов Фонд за България

На 27 май 2009 г. Правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха Меморандум за разбирателство, с който се споразумяха да си сътрудничат в областта по прилагането на инициативата JESSICA в България.

С подписаното и ратифицирано от Народното събрание на Република България на 19 октомври 2010 г. Финансово споразумение между Правителството на Република България и ЕИБ, беше организиран Холдинговия фонд JESSICA за България като „самостоятелен финансов ресурс" в рамките на ЕИБ, в който бяха внесени средства в размер на 33 млн.евро, предоставени от Управляващия орган на ОПРР от Операция 1.4. „Подобряване на градската среда и превенция на риска“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР).

Европейската инвестиционна банка управлява и администрира Холдинговия фонд по JESSICA и изпълнява дейността по JESSICA за и от името на Управляващия орган на ОПРР, съгласно условията на ратифицираното Финансово споразумение и с решенията и под надзора на нарочно назначен Инвестиционен съвет.

Холдинговият фонд по JESSICA за България управлява финансов ресурс в подкрепа на устойчивите инвестиции в проекти за градско развитие чрез инвестиране в 2 (два) Фонда за градско развитие – един Фонд за градско развитие за гр. София и един Фонд за градско развитие за 6-те големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Посредством тях, Холдинговият фонд следва да инвестира в операции за осъществяване на дейности, свързани със проекти за градско развитие, съгласно одобрена към споразумението Инвестиционна стратегия за изпълнението на JESSICA в България.

„Официална страница на ЕИБ по инициативата JESSICA“  -
http://www.eib.org/products/jessica/index.htm

АКТУАЛНО ОТ 10.07.2014 г.

На 09.07.2014 г., Министерският съвет прие Решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумение за изменение на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка от 29 юли 2010 г. за създаване на Холдингов фонд по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA).

 С изменението срокът на действие на Финансовото споразумение се удължава до края на 2015 г. като по този начин се гарантира ефективно управление на средствата от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 Финансовото споразумение с Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по JESSICA е  ратифицирано от Народното събрание и е в сила от 19.10.2010 г. За целите на изпълнението на инициативата са осигурени 33 млн.евро от Оперативна програма „Регионално развитие”.

До момента с тях са създадени два фонда за градско развитие, които финансират проекти за градско развитие под формата на публично-частни партньорства и други проекти за устойчиво и интегрирано градско развитие в седемте големи града в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Фондовете са сключили договори за финансиране на 10 проекта, чрез предоставяне на заеми на обща стойност 19,69 млн. евро, в това число 7,48 млн. евро от ОПРР 2007-2013 г.

 Източник на средствата за възнаграждение по предоставяните услуги ще бъдат върнатите средства от операции, изплатени от фондовете за градско развитие на Холдинговия фонд до края на действие на споразумението.


Последна промяна: 10 Юли 2014 г. 14:49