Нормативна база

Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на ЕС и представляват второто по размер перо в общия европейски бюджет. За изпълнението на тази и други общи европейски политики всяка страна членка прави вноска в бюджета на ЕС в размер на около 1% от брутния си вътрешен продукт.

Структурните фондове предоставят финансова подкрепа за икономическото и социално развитие на по-бедните и изостанали европейски страни и региони, за да могат те да се справят успешно с изискванията на общия пазар и изравнят своя стандарт с този на по-напредналите членове на общото европейско семейство.

Моля посочете какъв вид документи търсите:

Регламенти на ЕС
Българско законодателство

Ръководство на български език за държавите членки относно интегрираното устойчиво градско развитие (член 7 от Регламента за EФРР 1301/2013)

Последна промяна: 20 Юли 2015 г. 14:22