Българско законодателство

Конституцията на Република България определя главната цел и териториалното равнище за провеждане на регионалната политика, както и основните инструменти за намеса. Съгласно Конституцията България е единна държава с местно самоуправление. Отговорност на държавата е да създаде условия за балансирано развитие на отделните райони на страната и да подпомага териториалните органи и дейности чрез финансовата, кредитната и инвестиционната политика. 

С член 135 се урежда делението на територията на страната на общини и области, като се посочва, че областта е административно-териториална единица за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, а общината е административно-териториална единица, на нивото на която се осъществява местното самоуправление. 


Закон за местното самоуправление и местната администрация - Този закон урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация

Закон за управление на етажната собственост - този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях

Закон за обществените поръчки - този закон определя принципите,условията  и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение

Закон за регионалното развитие - С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, държавното подпомагане, наблюдението, контрола и оценката на регионалното развитие.

Закон за устройство на територията - Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

Закон за опазване на околната среда - Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората;
2. съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на страната;

Закон за енергийната ефективност - Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги.

Закон за пътищата - С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата в Република България.

Закон за държавната собственост - С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго;

Закон за концесиите - С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии;

Закон за устройството и застрояването на Столичната община - Този закон определя специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на Столичната община;

Закон за държавните помощи - Този закон урежда условията, реда и процедурите по уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност за предоставяне на държавни помощи, категориите държавни помощи, съвместими с Общия пазар, задължението за докладване, събиране и съхраняване на данни, както и преценката за съответствието на държавните помощи, за които не е задължително да бъде уведомявана Европейската комисия;

Закон за общинската собственост - С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго;

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор - Този закон урежда основните принципи и правила за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Правилник за прилагането на Закона за концесиите

ПМС № 69 от 11.03.2013 г. - за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 


ПМС № 62 от 21.03.2007 консолидирана версия. За приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския Съюз и Кохезионния фонд на Европейския Съюз за финансовата рамка 2007-2013 г.;

Наредба № 1 от 12.01. 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра - С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.


ПМС № 121 от 31.05.2007г.консолидирана версия.
За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз

ПМС № 245 от 9.10.2007 - за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развиитие, за финансова рамка 2007 - 2013г.


ПМС № 134  от 05.07.2010г. консолидирана версия.
За условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване (Обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2011 г., изм. и доп., бр. 91 от 18.11.2011 г.)

ПМС № 5 от 18.01.2012г.
За разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020г.

ПМС № 3 от 13.01.2012г.
За изменение и допълнение на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., дв, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г. и бр. 7 от 2011 г.)

ПМС № 349 от 04.05.2012г.
За одобряване на План за действие на JASPERS (Съвместна помощ за подготовката на проекти за Европейските региони) в Република България през 2012

ПМС № 182 от 21.07.2006г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейдския съюз

ПМС № 194 от 13.08.2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ СПИСЪКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

РЕШЕНИЕ № 155 ОТ 14.03. 2009 г.
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

РЕШЕНИЕ № 113 ОТ 26.02.2008 г.
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 965 ОТ 2005 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ И МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТАОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Постановление 123 от 2.06. 2008
За изменение и допълнение на Постановление № 245 на МС от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие" съфинансирана от Европейския фонд за регионално развиие за финансовата рамка 2007-2013 г.

Последна промяна: 07 Юни 2013 г. 17:28