Регламенти на ЕС
Исторически структурните фондове датират от 60-те години на миналия век и преминават през редица реформи, отчитащи етапите в развитието на ЕС като политическо и икономическо обединение и най-вече отделните вълни на разширяване на ЕС т.е. приемането на нови страни членки със специфични за тях проблеми. След последната реформа, за настоящия период на програмиране 2007-2013г. ще действат общо 3 структурни фонда:

Европейски фонд за регионално развитие
Европейски социален фонд
Кохезионен фондРегламент на Съвета (ЕС) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., определящ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд;  

Регламент (ЕС) 966№ 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за Европейския Фонд за регионално развитие, отменящ Регламент (ЕС) № 1783/1999; 

Регламент (ЕС) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г., разясняващ правилата за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕС) № 1083/2006, определящ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд  и  Регламент (ЕС) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за Европейския Фонд за регионално развитие. 

Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”  (CONF-BG 56/01) и Общата позиция на Европейския съюз по Глава 21 (CONF-BG 80/01);

Регламент на Комисията (EС) № 438/2001 от 2 март 2001 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент на Съвета (EС) № 1260/1999 относно системите за управление и контрол на помощта, отпускана по Структурните фондове; 

Регламент на Комисията (ЕС) № 448/2001 от 2 март 2001 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент № 1260/1999 във връзка с процедурата за извършване на финансови корекции на отпуснатата помощ от Структурните фондове

Регламент № 1260/1999  за структурните фондове

Регламент на Комисията № 448/2004 от 10 март 2004 г. за изменение на Регламент (EС) № 1685/2000 г., определящ подробни правила за приложението на Регламент на Съвета (EС) № 1260/1999, във връзка с  приемливостта на разходите по дейности съфинансирани от Структурните фондове и за отмяна на Регламент (EС) № 1145/2003; 

Регламент на Комисията №1159/2000 – относно мерките за осигуряване на информация и публичност на помощта по Структурните фондове;

Регламент № 966 от 25.10.2012 г. - относно финансошите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Последна промяна: 07 Юни 2013 г. 17:32