Новини
УО на ОПРР информира бенефициентите за необходимостта от регулярно подаване на искания за междинни плащания
08.08.2018 УО на ОПРР информира бенефициентите за необходимостта от регулярно подаване на искания за междинни плащания
Целта е постигане на етапните цели на ОПРР
Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
07.08.2018 Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
Актуализираните документи са публикувани в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Започна регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
06.08.2018 Започна регистрацията на участниците в Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион
Вече са регистрирани първите участници
Публикуван е проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища с приложимия режим по държавна помощ
27.07.2018 Публикуван е проект на Указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища с приложимия режим по държавна помощ
и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес
УО на ОПРР 2014-2020 изпрати за нотификация към Европейската комисия проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“
12.07.2018 УО на ОПРР 2014-2020 изпрати за нотификация към Европейската комисия проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“
на Столична община
Важна информация за бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002
09.07.2018 Важна информация за бенефициентите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
03.07.2018 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“.
Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
26.06.2018 Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Извършена е актуализация на пакета отчетни документи за отчитане изпълнението по ДПБФП
Удължен е срокът за постигане на индивидуалните етапни цели от общините бенефициенти по ПО1  на ОПРР
14.05.2018 Удължен е срокът за постигане на индивидуалните етапни цели от общините бенефициенти по ПО1 на ОПРР
Удължен е срокът за постигане на индивидуалните етапни цели от общините бенефициенти по ПО1 на ОПРР
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
30.03.2018 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 | 4 |