Архив новини
21.03.2012 Важно! Одобрен е проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

С Решение № РД 02-14-744/ 20.03.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е одобрено проектно предложение „Енергийно обновяване на българските домове” по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Конкретен бенефициент по проекта е дирекция „Жилищна политика“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Общата стойност на проекта възлиза на 94 859 508,40 лв., от които:

  • 50 109 134,20 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОП «Регионално развитие»
  • 44 750 374,20 лв. собствен финансов принос – средствата, които се осигуряват от сдруженията на собственици.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 36 месеца и предвижда мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36-те градски центрове с цел създаване на жизнена среда, подлежаща на устойчиво развитие, и удължаване на физическия и социалния живот на сградите при значително повишени експлоатационни качества и комфорт на обитаване.

Към проекта е разработена детайлна методология, която съдържа концепция за изпълнение на проекта и реализиране на процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради. Към методологията са приложени образци на заявления/споразумения и други документи, необходими за реализиране на процеса по обновяване на всяка сграда в рамките на проекта.

За всяка одобрена за финансиране жилищна сграда собствениците ще получат като безвъзмездна финансова помощ максимум до 50% от стойността за обновяване на сградата, останалите 50% се осигуряват от собствениците със собствени или заемни средства. Допустимите дейности за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради включват извършване на обследване за енергийна ефективност, топлоизолация, подмяна на дограма и външни врати, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.

Предстои издаване на заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, с което ще започне неговото фактическо изпълнение.

 

№ РД 02-14-744/ 20.03.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е публикувано на интернет страницата на оперативната програма www.bgregio.eu в рубрика „Оценени проекти”.

Обратно към списъка с Новини