Архив новини
26.03.2012 Важно!!! Подписване на договори по схема BG161PO001/1.1-09/2010.

На 28.03.2012 г., /сряда/, от 13 ч. в сградата на МРРБ в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Лиляна Павлова, Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР г-жа Деница Николова ще подпише договори по схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации” по ОПРР.

На 9-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОПРР, което се проведе на 01 декември 2011 г., беше взето решение с наличния финансов ресурс по операция 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” да се финансират резервни проекти, насочени към мерки за повишаване на енергийната ефективност на публична образователна инфраструктура – университети, общински детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, които са одобрени през 2010 и 2011 г., но за които не е достигнал финансов ресурс. 

В изпълнение на решението на КН и след проведена кореспонденция за актуалността на проектните предложения, с Решение № РД-02-14-728/19.03.2012 г. на Ръководителя на УО на ОПРР са одобрени за финансиране 21 проектни предложения от резервната листа по схема BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”. В процес на подготовка са още 3 договора за предоставяне на безвъзмездна помощ – с общините Белослав, Камено и Кърджали.

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза приблизително на 49 млн. лв. Средствата са насочени към дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища на територията.

Индивидуалното подписване ще се проведе в същия ден по предварително определен график в зала „Колегиум” на МРРБ.

Обратно към списъка с Новини