Архив новини
30.03.2012 ВАЖНО!!! Открива се нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

С оглед подготовка на оперативната програма за регионално развитие за следващия програмен период, УО на ОПРР подготви схема за безвъзмездна финансова помощ насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините конкретни бенефициенти ще има възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Схемата се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по приоритетна ос 5 „Техническа помощ

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

  • изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти
  • изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ
  • изготвяне на финансови анализи за проекти генериращи приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г. свързани с допустимите области на въздействие

Допустими кандидати по схемата са 36 общини центрове на агломерационните ареали, а общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възлиза приблизително на 15 млн.лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 октомври 2012 г, 16:00 ч.

Изискванията за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от Ръководителя на УО на ОПРР със заповед № РД-02-14-853/30.03.2012г.
Документите и изискванията за кандидатстване са публиквани на www.bregio.eu в секция "Договаряне"/Актуални схеми", на интернет страницата на МРРБ - http://www.mrrb.government.bg/ и на старницата на Единния информационен портал - http://www.eufunds.bg/

Обратно към списъка с Новини