Архив новини
18.11.2014 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. е изпратена официално за одобрение в Европейската комисия на 17.11.2014 г.

Програмата беше одобрена с решение № 768 на Министерски съвет от 17.11.2014 г., като премина и процедура на съгласуване с Тематична работна група за нейната подготовка, и със Съвета за координация при управление на средствата от ЕС (СКУСЕС). Това дава възможност на ЕК да одобри ОПРР 2014 – 2020 г. до края на 2014 г.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. предвижда инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране в рамките на осем приоритетни оси:

- „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;

- „Подкрепа за периферни географски области най-силно засегнати от бедност” с бюджет 106 млн.евро;

- „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн.евро;

- „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 83 млн.евро;

- „Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 51 млн.евро;

- „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн.евро;

- „Регионална пътна инфраструктура“ с бюджет 194 млн.евро;

- „Техническа помощ“ с бюджет 52 млн.евро. 

Мерките за градско развитие ще включват дейности, свързани с енергийната ефективност в жилищни и административни сгради, градска среда и икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран градски транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение.

Финансовата подкрепа по ОПРР 2014 – 2020 г. е териториално балансирана. В програмата е включена нова приоритетна ос 2, насочена към развитието на периферни географски области, най-силно засегнати от бедност и социална изолация. Тази приоритетна ос цели да намали социално-икономическите различия на регионално ниво, преодоляване на неконкурентноспособната среда и постигане на ефект за преодоляване на негативните миграционни процеси.

Оперативната програма ще осигури 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.  можете да изтеглите от тук

 

Обратно към списъка с Новини