Архив новини
10.12.2014 Публикувана е Индикативната годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2015 г.

На състоялия си на 09 декември 2014 г., в град Пловдив Комитет за наблюдение по ОПРР бе одобрена Индикативна Годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.

Договарянето на средствата по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е планирано да стартира през месец март 2015 г. с обявяването на схеми за безвъзмездна финансова помощ, насочени към подкрепа за регионални пътища, с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” и за образователните институции с национално и регионално значение.

През второто тримесечие на 2015 г. предстои да бъде публикувана схема „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, с бенефициенти  общините, посочени като конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.

Посочените срокове за обявяването на схемите за безвъзмездна помощ са индикативни и са в пряка зависимост от финализиране на преговорите с Европейската комисия по одобрението на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020. УО на ОПРР 2014-2020 пое ангажимент пред Комитета за наблюдение да положи всички усилия за по-ранното обявяване на схемите.

Индикативната годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.  е публикувана на инетрнет-сайта на програмата, в меню „Програмиране и оценка”, подменю „Програмиране 2014- 2020”.

Обратно към списъка с Новини