Архив новини
13.12.2014 ВАЖНО! Променени са Указания за временно спиране и възобновяване на изпълнението на проект

С оглед гарантиране, че възможно най-голям брой договори за БФП ще могат да бъдат успешно реализирани по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г., е направена промяна в Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2007-2013 г. в частта „Временно спиране на изпълнението на дейности по проект”.

В каре Важно! е добавен следния текст:

„УО на ОПРР отново ще одобрява искания за временно спиране на проекти по ОПРР, в случай на обжалване на процедури за избор на изпълнител за СМР, доставка или услуга след преценка на графика за изпълнение на проекта при едновременното изпълнение на следните условия:

  • бенефициентът е доказал, че е предприел всички възможни мерки за преодоляване/недопускане на забава в изпълнението на СМР/основните дейности по проекта;

  • срокът за физическото изпълнение на инвестиционните проекти след тяхното възобновяване следва да приключи до 31.10.2015 г.;

  • всички дейности, включително окончателното разплащане към изпълнители и представянето на искане за окончателно плащане на съответния проект след неговото възобновяване трябва да приключат не по-късно от 31.12.2015 г.”

Актуализираните Указания за промени в договори и рамкови споразумения са качени в меню „Изпълнение на договори”, подменю „Указания за изпълнение на договори”.
Обратно към списъка с Новини