Архив новини
08.01.2015 Променени са Изискванията за кандидатстване и пакетът документи за кандидатстване по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"
С оглед повишаване капацитета на бенефициентите за кандидатстване по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на 15-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. беше даден мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР да покани общините Горна Оряховица, Асеновград и Димитровград да подадат проектни предложения по схема BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период". Схемата е насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с които общините конкретни бенефициенти ще имат възможност да кандидатстват за финансиране със средства през следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Общините Асеновград, Горна Оряховица и Димитровград следва да имат предвид, че проектни предложения могат да бъдат подавани текущо от датата на обявяване на поканата за представяне на безвъзмездна финансова помощ, но не по-късно от 09 февруари  2015 г., 16.00 ч.  (местно време).

Веднага след получаване на проектното предложение, УО на ОПРР ще стартира процедура по неговата оценка в рамките на ГД „Програмиране на регионалното развитие”.

Одобрените промени в Изискванията за кандидатстване са подробно описани в Заповед №РД-02-14-16/08.01.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган и са маркирани в жълт цвят в текста на документите.

 

 

Обратно към списъка с Новини