Архив новини
15.01.2015 ВАЖНО! ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ
        Управляващият орган на ОПРР уведомява всички свои бенефициенти, че могат да се възползват от възможността, която предоставя Министерство на финансите с писмо изходящ № 91-00-578/12.12.2014 г. относно „Предоставяне на временни безлихвени заеми за финансови корекции на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие“, „Европейския социален фонд“ и Кохезионния фонд на ЕС.
         Във връзка с интензивния период на изпълнение на проектите, УО на ОПРР разработи механизъм за предоставяне на временни безлихвени заеми на бюджетни организации за подпомагане изпълнението на проектите при наложени финансови корекции и гарантиране на завършването им в срок. Механизмът е финансов инструмент, независим от процеса на верификация и има за цел да осигури временни безлихвени средства на бенефициенти, изпитващи ликвидни проблеми.
        
          Стойността на заема зависи от конкретните нужди на бенефициента и от  размера на плащанията, които не може да обслужи. Получените средства са заемообразни и подлежат на връщане по ред и срок, определен от Министъра на финансите, поради което е необходимо заявените от бенефициента суми да бъдат в размер само до абсолютно необходимото за приключването на проекта и извършване на редовни плащания към изпълнителните на дейностите.

В тази връзка УО на ОПРР публикува:

Обратно към списъка с Новини