Архив новини
29.01.2015 472 милиона лева са предвидени за изпълнение на проекти чрез финансови инструменти по ОПРР 2014 – 2020 г.

„До края на месец февруари 2015 г. трябва да бъде взето национално решение как ще се управлява и разпределя този значителен финансов ресурс - чрез избор на един фонд или няколко фондове, които да изпълняват мерките, идентифицирани за подкрепа през програмен период 2014 – 2020 г“. Това обясни заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, Деница Николова по време на проведената днес, 29.01.2015 г., кръгла маса в „София хотел Балкан“ (Шератон). В дискусията се включиха 52 представители на търговски банки, финансови институции, НСОРБ и КРИБ.

Заместник-министърът и Ръководител на УО на ОПРР, г-жа Деница Николова, запозна присъстващите с натрупания опит в прилагането на инструментите за финансов инженеринг в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. през последните 4 години и представи перспективите за прилагане на финансови инструменти по ОПРР 2014-2020. През новия програмен период 2014 – 2020 г. ще бъде разширен обхватът на подкрепата и увеличен броят на градовете. До момента инициативата JESSICA се изпълнява по ОПРР 2007-2013 г. в 7-те най-големи града в страната. По новата ОПРР 2014-2020 г. подкрепа чрез финансови инструменти ще могат да получат 67 града.

След направена предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 г. са идентифицирани следните 3 направления:

-     инвестиции в енергийна ефективност;

-     инвестиции в градско развитие;

-     инвестиции в туризъм;

По тези направления ще бъдат подкрепяни конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор; дейности за подобряване на градска среда и инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие; инвестиции в спортна инфраструктура; в културна инфраструктура; инвестиции в проекти за интегриран градски транспорт; мерки, насочени към развитие на туризма в обекти, свързани с културно и историческо наследство от национално и световно значение в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм" на ОПРР 2014-2020.

Участниците в кръглата маса дискутираха възможните решения за начина на структуриране на финансовите инструменти, за организацията, която да управлява фонда на фондове, за видовете финансови продукти, които да се предоставят с подкрепата на ОПРР 2014-2020 и т.н.

Преобладаващата част от представителите на финансовия сектор, както и участниците от НСОРБ и КРИБ идентифицираха, като по-удачен вариант създаването на фонд на фондове, управляван от Европейската инвестиционна банка. Подкрепа получи варианта за структуриране на отделен финансов инструмент за инвестиции в туризма. Обсъдена беше и възможност за създаване на 2 или 3 фонда за градско развитие, работещи на териториален принцип. Направени бяха и редица конструктивни предложения, за оптимизиране на подхода и функционирането на финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020 г.

Дискусиите и предложенията, направени по време на срещата ще бъдат отчетени от страна на Управляващия орган и Министерство на регионалното развитие и благоустройството при дефинирането на решенията за механизмите за прилагане на финансови инструменти по ОПРР 2014-2020. Заключенията и предложенията от кръглата маса ще бъдат предоставени и на Министерството на финансите преди вземане на окончателните решения с цел координация на национално ниво на прилагането на финансови инструменти по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обратно към списъка с Новини