Архив новини
30.01.2015 ВАЖНО! УО на ОПРР уведомява всички свои бенефициенти, че са приети нови актуализирани указания на Mинистъра на финансите ДНФ № 1 от 26.01.2015 г.
Управляващият орган на ОПРР уведомява бенефициентите по Програмата, че са приети нови актуализирани указания на Министъра на финансите ДНФ № 1 от 26.01.2015 г., относно „Приключване на програмен период 2007-2013 г. по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз“.

Крайният срок за допустимост на разходите, извършени от бенефициентите по проекти финансирани от ОПРР, е 31.12.2015 г. При разплащане и отчитане на допустимите разходи УО прилага процентното съотношение по източници на финансиране, заложено в сключения с бенефициента договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Всички разходи, извършени след 31.12.2015 г. във връзка с изпълнението на проекта, са за сметка на бенефициента.
Обратно към списъка с Новини