Архив новини
03.02.2015 Подкрепа от фонд „Солидарност” на ЕС за щетите от бедствията
В резултат на силните ветрове и наводненията от 30 и 31 януари 2015 г. в много райони на страната е обявено бедствено положение. Като страна членка на Европейския съюз България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от наводненията, в случай че щетите надвишат праговете, определени в Регламент (ЕО) 2012/2002 за създаване на фонд „Солидарност” на ЕС, изменен с Регламент (ЕС) 661/2014.

Като Национален координиращ орган на средствата от Фонда Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) е отговорен за изготвянето и подаването към Европейската комисия на заявление за подкрепа, в случай на настъпване на бедствие, чиито щети надвишават предвидените прагове. В тази връзка УО на ОПРР изпрати писмо до Министерство на вътрешните работи (МВР) с копие до бедстващите области и общини, с което изисква от МВР информация за размера на щетите.

Като компетентен орган по бедствията и авариите МВР отговаря за събирането и обобщаването на информацията, която подават бедстващите области. В случай че бъдат достигнати праговете, МВР ще подаде цялата необходима информация към УО на ОПРР, който ще изготви заявление за подкрепа от фонд „Солидарност”. В този случай заявлението следва да бъде изпратено не по-късно от 12 седмици от датата на обявяване на първото бедствие. В тази връзка МВР следва да предостави информацията до 26 февруари 2015 г.

Обратно към списъка с Новини