Архив новини
20.02.2015 2015 година е ключова за договарянето по ОПРР 2014 – 2020 г., обясни зам.-министърът на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР Деница Николова по време на обучение на бенефициенти

До средата на месец март ще бъде предложен за обсъждане от НСОРБ и бенефициентите на ОПРР, проект на насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,  обясни заместник- министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР Деница Николова при представяне на Концепцията за изпълнение на Приоритетна ос 1. Най-късно през м. май, се очаква да бъде публикуван окончателният вариант на най-очакваната схема за градско развитие по ОПРР, покриваща ресурс от над 700 млн.евро безвъзмездна финансова помощ за 39 града, допълни г-жа Николова.

Изпълнението на приоритетната ос е на базата на разработени и одобрени от УО на ОПРР – Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Това са стратегиите, с които се определят интегрирани действия за устойчиво градско развитие, съгласно чл. 7 от Регламент за ЕФРР 1301/2013. Изпълнението на плановете и усвояването на ресурса по ОПРР, ще бъде осъществено чрез инвестиционна програма на всеки бенефициент и реализацията на проекти, включени в нея. За всеки град ще бъде определен максимален праг на ресурса, който може да включва инвестиционната програма. Изпълнението на основните проекти трябва да бъде в рамките на определената стойност. Допустимите проекти за включване в инвестиционната програма са- енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в административни сгради, градска среда, икономически зони, социална, образователна, културна инфраструктура, градски транспорт. В инвестиционната програма трябва да се опише капацитетът на бенефициента за изпълнение на проектите, както и нуждата от подкрепа по линия на Техническа помощ. Одобрените инвестиционни програми могат да бъдат актуализирани еднократно през 2018 година.

„В средата на програмния период, УО на ОПРР ще анализира изпълнението на инвестиционните програми и на приоритетната ос и може да преразпредели наличния, но недоговорен ресурс“, допълни г-жа Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР.

По време на обучението бяха представени основните изменения в Наръчника за изпълнение и управление на ОПРР 2007 – 2013 г., свързани със структурните промени в ГД „ПРР“ и за улесняване на процеса на верификация.

Изнесени презентации

ФОТО ГАЛЕРИЯ

ФОТО ГАЛЕРИЯ


Обратно към списъка с Новини