Архив новини
23.02.2015 Eвропейската комисия възстанови плащанията към България по Приоритетни оси 1 и 3 на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Общият размер на възстановените плащания ще възлезе на 144 млн.евро. До края на седмицата се очаква да бъдат възстановени 52 млн.евро, и до края на март още 92 млн.евро. 

Една от основните причини за възстановяване на плащанията са подобрените системите за управление и контрол в УО на ОПРР и положените усилия от екипа за улесняване на процеса по верифициране и контрол.

Плащанията по програмата бяха спрени на 3 юни 2014 г. след проведен одит от службите на комисията, по време на който бяха установени слабости в системите за управление и контрол на Управляващия орган на ОПРР.


Обратно към списъка с Новини