Архив новини
02.04.2015 Обявена е покана за подаване на проектни предложения по програмата за сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020

Поканата е обявена от Управляващия орган на програмата за сътрудничество УРБАКТ ІІІ, Генерален комисариат за равнопоставеност на териториите, Франция , на основание на решение на Мониторинговия комитет от 10 март 2015 г.

В рамките на поканата ще бъдат одобрени за финансиране до 20 проекта за партньорски Мрежи за планиране на действия. Основната цел на Мрежите е да се подобри капацитета на европейските градове за управление на политики и по-конкретно да се подобрят уменията им за разработване на интегрирани стратегии за устойчиво градско развитие. Участието на градовете в мрежите ще допринесе за обмяна на опит и споделяне на проблеми и начини за намиране на решения, генериране на нови идеи за посрещане на предизвикателствата на устойчивото градско развитие.

Необходимата информация за кандидатстване е обявена на интернет страницата на Програма УРБАКТ III

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 юни 2015 г.

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е определена за Национален орган по програма УРБАКТ ІІІ ще сключва договори за предоставяне на национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти и ще определя контрольори за извършване на верификация на разходите на българските партньори.

Българските кандидати имат възможност да получат допълнителна информация от Националния орган на e-mail BG-NA-URBACT@mrrb.government.bg

Програмата за междурегионално сътрудничество ОП „УРБАКТ ІІІ“ 2014 – 2020 г. обхваща цялата територия на Европейския съюз (ЕС–28) плюс държавите – партньори Норвегия и Швейцария. Допустими партньори в проектите са градове (общини), сдружения и местни агенции.

Обратно към списъка с Новини