Архив новини
03.04.2015 Деница Николова, зам.-министър на МРРБ и ръководител УО на ОПРР представи възможностите за финансиране на държавни и общински училища по ОПРР 2014-2020 г.

В работната среща взеха участие представители на 30 държавни и общински училища от национално и регионално значение.

Заместник-министърът на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР, г-жа Деница Николова откри работната среща и представи възможностите за инвестиции по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за подкрепа на държавни и общински училища с национално и регионално значение на територията на цялата страна. Конкретни бенефициенти по процедурата са Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, общини. Подкрепата ще бъде насочена към професионалните училища, специални и помощни училища, спортни училища и училища по изкуствата и културата към съответния конкретен бенефициент, както и към висши учебни заведения. Общият ресурс за цялата Приоритетна ос 3 е 115 млн. евро, разпределена в 5 компонента.Разпределението на средствата по 4 от компонентите е в съответствие с разработена Методология от Министерство на образованието и науката, и изготвени списъци на приоритизираните обекти на образователната инфраструктура за подкрепа. Общата сума за 4 компонента е 92,7 млн. евро.

Главният секретар на МОН, Красимир Вълчев, представи Методологията за приоритизиране на обекти на образователната инфраструктура на територията на Република България, на базата на която ще се извърши финансирането на държавни и общински училища от национално и регионално значение.

Г-жа Деница Николова, уточни, че целта на инвестициите е да се постигне „цялостно обновяване на училищата, включително дворните пространства и спортните съоръжения, материалната база и подобряване на енергийната ефективност“. Допустимите дейности включват още осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане за учебните заведения, включително общежития; осигуряване на помещения за извънучилищни занимания и възможност за целодневна организация на учебния процес.

В кратки срокове, МОН и общините, трябва да изготвят разпределение на необходимите средства за инвестиционни мерки и оборудване, за да се финализира подготовката на процедурата.

Индикативният срок за обявяване на кандидатстване по процедурата е месец юни 2015 година.

Обратно към списъка с Новини