Архив новини
28.04.2015 Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване и документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

  На основание чл. 13, ал. 4 от ПМС №107/20.05.2014 г.  за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване и документация по първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по новата оперативна програма, BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

 Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Конкретни бенефициенти са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, а общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1,3 млрд.лева.

 Съгласно чл. 123 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. УО на ОПРР определя за Междинни звена общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, като им делегира права за избор на операции съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) №1301/2013 и по-специално подбора на проектите за финансиране от Инвестиционната програма по настоящата процедура.

 По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на Инвестиционна програма и проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

 Документите са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Кандидатстване, под меню: Предстоящи схеми 2014-2020

 Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 15.05.2015 (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

 В допълнение, ще бъде публикуван за коментари и проект на Споразумение за делегиране на функции на Междинни звена.

Обратно към списъка с Новини