Архив новини
29.04.2015 ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ НА ФУНКЦИИ НА МЕЖДИННИ ЗВЕНА по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020
Във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 е публикуван проект на Споразумение за делегиране на функции на междинни звена.
Обратно към списъка с Новини