Архив новини
30.04.2015 Изготвен е проект на изменение на Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (април 2015 г.)

Публикуван е проект на изменение на Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).

Проектът предвижда възможност за изменение на одобрените ИПГВР през 2015 г., 2019 г. и 2022 г., като се допуска допълване на програмите за реализация, както и включване на проекти за подобряване на функционалните връзки на градовете с техните периферии.

Изменението на Методическите насоки е в съответствие с последния вариант на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 и с изпълнението на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие".
Обратно към списъка с Новини