Архив новини
30.04.2015 МРРБ обяви обществена поръчка за юридически услуги за подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” чрез избор на изпълнител за предоставяне на юридически услуги, за изготвяне на условия на договори за безвъзмездна финансова помощ, за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Обществената поръчка се финансира по проект, по ОПРР 2007-2013 г., Приоритетна ос 5 "Техническа помощ" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и управление на административния капацитет за изпълнение на ОПРР 2007-2013“.

Изпълнителят ще има за задачи да изготви проект на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г; проект на Решение на Управляващия орган на ОПРР за предоставяне на финансова подкрепа с приложени общи и специални условия за изпълнение на проектно предложение, за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г.; проект на Споразумение за реализиране на инвестиционна програма за периода 2014 - 2020 г.  

Срокът за получаване на офертите е 14.05.2015 г. /включително/ от 9.00 до 17.00 часа.
Обратно към списъка с Новини