Архив новини
19.05.2015 Публикувано е изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Публикувано е изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), което е утвърдено от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 19.05.2015 г. Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие са разработени и одобрени на основание на чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие. Съгласно направените изменения на Методическите насоки, се обособява специален раздел, описващ процедурите и начина за изменение на ИПГВР. Изменение на одобрен ИПГВР се допуска през 2015 г., 2019 г., и/или 2012, по предложение на кмета на съответната община и след аргументирана обосновка за тази необходимост.

Изменението на ИПГВР може да обхваща единствено допълване на програмите за реализация на зоните за въздействие, както и включване на нови проекти, предвидени за реализация извън зоните за въздействие, които допринасят за развитие на функционалните връзки на градовете с периферните общински територии.

Обратно към списъка с Новини