Архив новини
12.06.2015 Отмяна на административната процедура за изслушване на бенефициенти в МОФК, приета с ПМС №134/2010 г.

Уважаеми бенефициенти,

Информираме Ви, че Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци /МОФК/ е изменена и допълнена с Постановление № 103 от 28 април 2015 г. на Министерския съвет.

 С изменението, от процедурата по налагане на финансова корекция, бе отменен чл. 13, ал. 1, т. 5 - 10 от МОФК, който регламентира реда за изслушване на бенефициента при определена финансова корекция. В §7 от ПЗР на ПМС №103/28.04.15 г. е предвидено, че процедурите, започнати по реда на чл.13, ал.1, т.5 се прекратяват след влизане в сила на постановлението. Целта на премахването на административната процедура по изслушване е ускоряване на процеса на усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз, в края на програмния период, когато своевременното възстановяване на средствата на бенефициентите е ключово за успешното приключване на проектите в срок.

В тази връзка е необходимо всички становища, съдържащи възражения срещу налагането на финансова корекция или срещу нейния размер, които бенефициентите представят съгласно чл.13, ал.1, т.2 от МОФК, да са изготвени точно, аргументирано и да са подкрепени с всички необходими доказателства.

 

 

Обратно към списъка с Новини