Архив новини
02.07.2015 ВАЖНО! Комитетът за наблюдение одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на ОПРР 2014-2020 за 2015 г.

Комитетът за наблюдение одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на ОПРР 2014-2020 за 2015 г.

 

С решение от 23.06.2015 г., взето чрез писмена процедура, Комитетът за наблюдение по ОПРР 2014-2020 г. одобри изменение на Индикативна Годишна работна програма за предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.

В рамките на Индикативната годишна работна програма за 2015 г. е предвидено обявяването на 7 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в размер на приблизително 1,7 млрд.лева.

Договарянето на средствата по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е планирано да стартира през месец юли 2015 г. с обявяването на процедура BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, с конкретни бенефициенти 39-те общини на големите и средни градове.

По линия на приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, през месец юли 2015 г. е предвидена и бюджетна линия за 39-те общини-бенефициенти по процедура BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, с общ бюджет 7,4 млн.лв. Със средства по нея ще се финансират разходи за наемане на външни експерти за оценка на проектните предложения в помощ на Междинното звено, както и разходи за възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционните програми.

Изменението на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2015 г.  е публикувана на инетрнет-сайта на програмата, в меню „Кандидатстване”, подменю „ПРЕДСТОЯЩИ СХЕМИ  2014-2020”.

Обратно към списъка с Новини