Архив новини
10.07.2015 Публикувана е Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039
На 03.06.2015 г. Министерски съвет прие решение за даване на мандат на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/ да делегира функциите по оценка и избор на Междинни звена /МЗ/ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, в съответствие с чл. 7 от Регламент ЕФРР (ЕС) 1301/2013  и чл. 123 (6) от Общ Регламент 1303/2013, както и допълване на РМС №792/2014, с което 39-те общини, бенефициенти по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, са определени за междинни звена по приоритетната ос. На 22.06.2015 г. с всяка от 39-те общини - междинни звена беше сключено двустранно споразумение с Управляващия орган на ОПРР 2014 - 2020 г.

Междинното звено ще извършва оценка на проекти за изпълнение на общинската градска стратегия, а именно – съвкупността от Инвестиционна програма и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИГРП/ на общината в съответствие с критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 и Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

В тази връзка, Управляващият орган, разработи Инструкция за определяне на структурата и състава на Междинните звена за изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Приложение 1: Блок-схема на процеса на подготовка и оценка на Инвестиционна програма и проектни предложения Инструкцията е утвърдена със заповед №РД-02-36-352/10.07.2015 на Ръководителя на УО на ОПРР.

В срок до 30 работни дни от публикуване на интернет-сайта на ОПРР на настоящата Инструкция, общината следва да представи в УО информация за определеното Междинно звено и документите/акта за неговото определяне/създаване.

Документите са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Програмиране и оценка, под меню: Програмиране

Обратно към списъка с Новини