Архив новини
20.07.2015 Ръководство на български език за държавите членки относно интегрираното устойчиво градско развитие

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) информира 39-те общини на големи и средни градове, определени за междинни звена с делегирани задачи по оценка и избор на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, че е публикувано Ръководство на Европейската комисия на български език относно изпълнението на действия за интегрирано устойчиво градско развитие (съгласно член 7 от Регламента за EФРР 1301/2013).

Ръководството следва да послужи на общините при сформирането и определянето на междинните звена в рамките на общинските администрации, както и при разработването на инвестиционните програми за кандидатстване по приоритетната ос, които са част от стратегиите за устойчиво градско развитие.

Обратно към списъка с Новини