Новини
06.07.2016 Управляващият орган на ОПРР публикува актуализирани Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по процедура "Изпълнение на ИПГВР 2014-2020”
Управляващият орган публикува актуализирани Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” от месец юли 2016 г.

В актуализираните Вътрешни детайлни правила са отразени отговорите на възникналите въпроси и казуси в процеса на проведените в периода януари-май 2016 г. информационни дни и обучения, както и на регулярно получаваните въпроси в УО на ОПРР - за процеса по оценка на проектни предложения,  структуриране на оценителни комисии, разясняване на критериите за оценка в съответствие с Насоките за кандидатстване и др.

Допълненията и разясненията са свързани най-общо с:
-   Чл. 15, ал. 5 е допълнен със следния текст: „С оглед постигане на сигурност и идентичност, Ръководителят на Междинното звено попълва декларация по образец, с която удостоверява, че прикачената към окончателния вариант на проектно предложение в ИСУН 2020 техническа документация съответства на одобрената от оценителната комисия документация на хартиен носител.“ и в тази връзка е създадено ново приложение – образец на цитираната декларация от Ръководителя на Междинното звено.
-    В чл. 16, ал. 2 е допълнено, че в списъка, който съдържа одобрените проектни предложения, се посочва и „собствения принос на бенефициента (ако има такъв)“. Посоченото е коригирано и в образеца на заповед за одобряване на доклад на оценителна комисия като е добавена нова колона „Собствен принос на бенефициента“. С цел представяне на цялата необходима информация в списъка с одобрени проектни предложения са включени колони „Обобщена окончателна оценка“ и „Продължителност на проекта“.
-    В чл. 16 е добавена нова ал. 5 със следния текст: „Преди предаване на заповедта на Ръководителя на Междинното звено, председателят или секретарят на оценителната комисия попълва контролен лист за проверка на заповедта за одобряване на доклад на оценителна комисия.“.
-    С оглед отразяване на посочените промени е допълнен контролният лист за проверка на заповедта като са включени нови контроли.

Във връзка с допълването на Вътрешните детайлни правила, е необходимо общините-бенефициенти по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” да актуализират и системите си за финансово управление и контрол.

Актуализираните Вътрешни детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” и приложенията към тях са публикувани на интернет-сайта на ОПРР, в меню: Договаряне, под-меню: Договаряне ОПРР 2014-2020.
Обратно към списъка с Новини