Новини
08.08.2016 Изменени са Насоките за кандидатстване/ Указанията за предоставяне на БФП - образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020

Във връзка с приемането на поднормативна уредба към Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) са изменени Насоките за кандидатстване/ Указанията за предоставяне на БФП чрез бюджетна линия (финансов план). В тази връзка са утвърдени нови образци на административен договор за предоставяне на БФП по всяка отделна обявена процедура и общи условия за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020.
Образците на административен договор за предоставяне на БФП и общи условия за изпълнение са утвърдени от Ръководителя на Управляващия орган на основание на чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ след предварително съгласуване с конкретните бенефициенти по програмата, НСОРБ и Министерство на финансите.
Заповедите за изменение на Насоките за кандидатстване/ Указания за предоставяне на БФП чрез бюджетна линия (финансов план) и приложенията към тях са публикувани в ИСУН 2020 и на интернет страницата на ОПРР, в меню „Кандидатстване“, под-меню „Актуални схеми“ към всяка отделна процедура.
Обратно към списъка с Новини