Новини
09.09.2016 Информация за предстоящи събития на «Мрежата за градско развитие на ниво ЕС» до края на 2016 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. уведомява всички общини-бенефициенти по процедура „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, че "Мрежата за градско развитие на ЕС ", организира събития, насочени към градските власти, изпълняващи Стратегии за градско развитие, съгласно чл. 7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013.

В рамките на бюджетните линии на общините, одобрени по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г., е допустимо да се финансира участие на представители на общините в събития, организирани от "Мрежата за градско развитие на ЕС" към Европейската комисия. Съгласно календара на Мрежата, до края на 2016 г., предстоят следните събития:
•    Работна среща за стратегии за интегрирано устойчиво градско развитие – 29-30 септември 2016 г. в гр. Кордоба - http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn_cordoba_2016/;
•    Конференция и работна среща „Моят град в Нашата Европа“ – 3-4 октомври 2016 г. в гр. Букурещ - http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/udn_bucharest_2016/;
•    Европейска седмица на регионите и градовете – 11-13 октомври 2016 г. в гр. Брюксел - http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/reg_frame.cfm;
•    Работна среща на Мрежата за градско развитие – 25-26 октомври 2016 г. в гр. Загреб;
•    Работна среща за Градска мобилност – 23 ноември 2016 г. в гр. Брюксел;
•    Работна среща за стратегии за интегрирано устойчиво градско развитие – 1-2 декември 2016 г. в гр. Гент;
•    Работна среща на Мрежата за градско развитие – м. декември 2016 г. в гр. Барселона.

Информация за дейността на Мрежата за градско развитие, както и за всички предстоящи събития, може да бъде получена на интернет адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/.

Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. препоръчва на всички общини-бенефициенти по процедура „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.” да се регистрират на е-мейл адрес: REGIO-UDN@ec.europa.eu, за да получават актуална информация за предстоящите събития, организирани от Мрежата за градско развитие.Обратно към списъка с Новини