Архив новини
20.02.2017 Прессъобщение относно проектни предложения за образователна инфраструктура по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

Информация относно одобрени от Междинните звена проектни предложения по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

 

Във връзка с получени в Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) запитвания относно приключили от страна на Междинните звена процедури по оценка на подадени проектни предложения по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, УО на ОПРР 2014-2020 г. предоставя следната информация:

Съгласно процедурите на УО на ОПРР 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и установяване на съответствие на процедурата по оценка, осъществена от Междинното звено, УО на ОПРР 2014-2020 г. следва да издаде решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобреното от Междинното звено проектно предложение.

Преди издаване на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПРР 2014-2020 г. извършва проверка за наличните средства по съответния инвестиционен приоритет по процедурата. В тази връзка беше установено, че към 28.12.2016 г. по процедурата УО на ОПРР 2014-2020 г. е издал решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектни предложения по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ на стойност на безвъзмездна финансова помощ 137,5 млн. лв., а заложеният ресурс съгласно Насоките за кандидатстване е в размер на 165,6 млн. лв. В този смисъл, оставащият свободен финансов ресурс по инвестиционния приоритет е в размер на 28,1 млн. лв., а в процес на оценка от Междинните звена са още 18 проектни предложения на 18 общини по инвестиционния приоритет на обща индикативна стойност на безвъзмездна финансова помощ 235 млн. лв. От тях 12 проектни предложения на обща индикативна стойност на безвъзмездна финансова помощ 124,5 млн. лв. са одобрени от съответните Междинни звена, проверени са от страна на УО на ОПРР 2014-2020 г. и очакват издаване на решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (в случай на наличен финансов ресурс).

Предвид гореизложеното, УО на ОПРР 2014-2020 подготви детайлен анализ на подадените проектни предложения и сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., включително по отношение усвояването на средствата по отделните инвестиционни приоритети и постигане на заложените стойности на етапните и на крайните цели на индикаторите. Основните изводи от анализа бяха представени пред членовете на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. на проведеното на 08.02.2017 г. в гр. София присъствено заседание на Комитета за наблюдение на програмата. На база на получените резултати и проведените дискусии, се обсъждат различни варианти за действие с цел предприемане на мерки за успешното изпълнение и постигане на заложените цели по оперативната програма.

УО на ОПРР 2014-2020 г. поема ангажимента в най-кратки срокове да информира конкретните бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. за взетото решение и предприетите мерки.

 


Обратно към списъка с Новини