Архив новини
06.03.2017 Публикувани са разяснения по прилагане на разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.

Във връзка с писмо от Дирекция „Централно координационно звено“ в Администрацията на Министерски съвет относно постъпили запитвания по прилагането на Постановление №189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (Постановлението), Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) информира своите бенефициенти за следното:

Прилагане разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г.
  1.  По отношение прилагането на чл. 9, ал. 2 от ПМС №189/2016 г., бенефициентите на ОПРР 2014 - 2020 г. трябва да имат предвид следното:

Анализът на заетостта на междинно звено (МЗ) следва да бъде изготвен преди извършване на планираните дейности. Използваният от бенефициента подход/методика за извършване на анализа на заетостта на междинното звено следва да бъде обективен и проверим. Бенефициентът следва да използва един и същ подход/методика за извършване на анализа до приключване на съответния проект.

Като минимум, подходът/методиката за извършване на анализа следва да съдържа:

-     периода, за който се отнася анализът;

-  функциите/задачи на звеното за съответния период при ясно разграничаване на функциите във връзка с другата трудова дейност;

-  документите, въз основа на които са изведени анализираните функции/задачи на звеното за съответния период;

-    методиката, използвана за изчисляване на съотношението.

 За извършване на анализ на заетостта на служителите на МЗ на годишна база следва да се определят следните два компонента:

-    Годишна заетост на служителя по изпълнение на дейности в рамките на междинното звено в часове – определя се на базата на очакваните часове трудова ангажираност в рамките на конкретната година за всяка дейност за всеки един служител на междинното звено въз основа на планирания брой проектни предложения, вменени функции и отговорности, изпълнявани в рамките на междинното звено;

-    Обща трудова ангажираност в часове за конкретната година на всеки един служител на междинното звено, съгласно дейностите, определени в длъжностната характеристика (от броя работни дни за съответната година следва, да се извадят дните  полагащ се отпуск).

Процентното съотношение за всеки служител се получава като се разделят предвидените часове годишна заетост на служителя по изпълнение на дейности  в рамките на междинното звено на общия брой часове трудова ангажираност на служителя за конкретната година. За Междинните звена при отчитане на разходите за възнаграждения се използва „Справка за полагащите се възнаграждения  и осигуровки по трудови и служебни правоотношения за извършвани дейности“ съгласно прикачения файл, която следва да се представи във формат Excel и pdf.

Съотношението се определя на годишна база и се утвърждава от ръководителя на бенефициента. Полученият процент, умножен по полагащото се месечно възнаграждение на служителя по основно правоотношение, представлява максималния размер на разходите, които могат да бъдат възстановени като допустим разход по проекта  за служителя, в качеството му на член на междинното звено. В този смисъл попълване на график за отчитане на часове положен труд не е необходимо. Съотношението се изменя при изменение на някой от елементите на анализа /промяна член на междинно звено, промяна на трудовата ангажираност и др./.

В срок до 5 (пет) дни от утвърждаването на анализа, но не по-късно от 31.03 на текущата календарна година утвърденият от ръководителя на бенефициента анализ на заетостта на звеното се представя за проверка и одобрение на УО на ОПРР чрез ИСУН 2020, раздел „Кореспонденция“ към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”. В случай на настъпване на промяна на някой от елементите в анализа се изготвя и се утвърждава нов анализ, който се изпраща на УО на ОПРР отново чрез ИСУН 2020 за проверка и одобрение.

2. По отношение прилагането на чл. 9, ал. 3 от ПМС №189/2016 г., бенефициентите на ОПРР 2014 - 2020 трябва да имат предвид следното:

Във връзка с прилагането на чл. 9, ал. 3 бенефициентите следва да имат предвид, че разпоредбата касае проекти, насочени към структурите и/или звената по чл. 9, ал. 1. В обхвата на разпоредбата не попадат проекти с бенефициент администрацията, част от която са звената, чиито възнаграждения се финансират по чл. 9, ал. 1, но които проекти са финансирани по други оси на съответната програма (различни от техническа помощ) или по други програми по чл. 2, ал. 1 на Постановлението. Понятието „звено“ в разпоредбите на чл. 9 е употребено в смисъла на организационно обособена част от административната структура на бенефициента, която изпълнява функции по чл. 9, ал. 5, 6 и 7, чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на допустимите бенефициенти (39 общини) са делегирани функции по оценка и избор на проекти за финансиране по приоритетна ос 1 на ОПРР, в качеството им на МЗ. Разходите за заплати и възнаграждения на междинните звена са допустими в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.

Членовете на междинното звено, създадено по Приоритет 1 на ОПРР 2014 -2020, могат да участват като членове на екипи по управление и изпълнение на проекти по всички приоритетни оси на ОПРР 2014 – 2020, с изключение на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 8.

3. По отношение прилагането на чл. 10, ал. 2 от ПМС 189/2016 г., бенефициентите на ОПРР 2014 - 2020 трябва да имат предвид следното:

Във връзка с поставени въпроси относно прилагането на чл. 10, ал. 2 от ПМС №189 от 28 юли 2016 г., в хипотезата на служители на второстепенни разпоредители с бюджети, участващи в управлението и/или изпълнението на проекти, при бенефициент - първостепенен разпоредител, Ви уведомяваме, че първо е необходимо да се определи дали въпросният служител е външно за бенефициента лице, или не. За тази цел следва да се анализират всички обстоятелства по конкретния случай (да се определи има ли второстепенния разпоредител собствена правосубектност, различна от тази на общината), вкл. органът по назначаване различен ли е от представляващия бенефициента по конкретната процедура, различен Единен идентификационен код (БУЛСТАТ) ли имат съответните организации, или не. Следва да се отбележи, че режимът, уреден в чл. 10, ал. 2, т. 1 и 2, се прилага единствено спрямо служители на бенефициента, като за случаите, които не попадат в обхвата на чл. 10, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ПМС № 189, приложим е чл. 10, ал. 3 от постановлението, който изрично препраща към правилата по чл. 49, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗУСЕСИФ „За определянето на изпълнител за дейностите по строителство, услуги и/или доставки на стоки - обект на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки, се прилагат правилата, предвидени във:

1. Закона за обществените поръчки - когато бенефициентът е възложител по смисъла на същия закон;

2. тази глава - когато бенефициентът не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки.“

 

Обратно към списъка с Новини