Архив новини
08.03.2017 Процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

 Информация относно процедура за кандидатстване по приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.


Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. (УО на ОПРР 2014-2020 г.) напомня на бенефициентите и заинтересованите страни, че в съответствие с Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ BG16RFOP001-1.001-039, ОПРР 2014-2020 г., проектни предложения се подават в Междинните звена (МЗ) към общините. Оценката и изборът на проектни предложения, в съответствие с Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), се осъществява от оценителни комисии за оценка на проектни предложения към МЗ.

Напомняме, че общините-бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“  на ОПРР 2014-2020 г. имат възможност през 2019 г. да предложат изменение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и Инвестиционните програми към тях за включване на нови проекти, в случай на идентифицирана и обоснована необходимост, съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР.

Насоките за кандидатстване по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ (изменение от м. юни 2016 г.) са публикувани на интернет-сайта на програмата на следния линк: http://bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx

Утвърдените Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР (изменение от м. май 2015 г.) са публикувани на интернет-сайта на програмата на следния линк: http://bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%202014-2020/MN_IPGVR_May%202015_Izmenenie.pdf

 

Обратно към списъка с Новини