Архив новини
10.03.2017 Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020


Съобщение относно начина на комуникация при проверка на процедурите по оценка по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020)

 

Във връзка със зачестили запитвания до Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020) от страна на конкретните бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 относно конкретни казуси, свързани с оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ”, Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 обръща внимание, че съгласно сключените споразумения за делегиране на функции,  Междинните звена извършват изцяло оценката и избора на проекти за изпълнение на стратегията за устойчиво градско развитие в съответствие с критериите за избор на операции и с Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. 

В процеса на оценка комуникацията се осъществява между кандидата и Междинното звено в лицето на оценителната комисия само по официален път чрез ИСУН 2020. След приключване на оценката Управляващият орган, от своя страна, осъществява контрол върху дейността на Междинните звена чрез извършване на документална проверка на проведените процедури по оценка и избор на проектни предложения, текущи срещи и срещи-обучения.

В тази връзка, моля да имате предвид, че всяка комуникация, свързана с оценителния процес на проектните предложения, се осъществява изцяло по официален път и само между бенефициента и Междинното звено.

Обратно към списъка с Новини