Архив новини
17.03.2017 Подадено проектно предложение на Медицински университет – София по Оперативна програма "Региони в растеж"(ОПРР) 2014-2020

На 17.03.2017 г. Медицински университет – София подаде проектно предложение по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура" на ОПРР 2014 -2020.

Проектното предложение е насочено към цялостна реконструкция, преустройство и модернизация на учебен комплекс на Медицински университет София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, в който се предоставят образователни услуги по приоритетно направление „Здравни грижи“.

Основна цел на проекта е подобряване на качеството на учебната среда за образование на студентите и преподаватели на Медицински университет София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца по професионално направление „Здравни грижи“ чрез осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна инфраструктура. Проектът предвижда обновяване на материалната база, подобряване на енерго-ефективността на сградния фонд, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на съвременно обзавеждане и оборудване за провеждане на модерно обучение, практика, спорт и самоподготовка. Общата стойност на проекта възлиза на 5,4 млн.лв., от които размерът на БФП е приблизително 3 млн.лв.

Подаденото проектно предложение на Медицински университет – София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ е последното от списъка с основни проекти, допустими за финансиране съгласно Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

След изпълнение на сключените към момента 12 договора за безвъзмездна финансова помощ и подаденото проектно предложение на Медицински университет – София ще бъде постигната цялостна модернизация на приоритетните професионални направления на първите 13 висши училища, включени в одобрената Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
Обратно към списъка с Новини