Архив новини
28.03.2017 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Във връзка с получени в процеса на обществено обсъждане коментари и предложения от конкретните бенефициенти по процедурата и от Националното сдружение на общините в Република България, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обявява за повторно обществено обсъждане процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативната програма.

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 58 млн. лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектни предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 05.04.2017 г. (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Документът е публикуван на интернет-страницата на ОПРР, в меню „Кандидатстване“, подменю „Индикативни програми 2014-2020“.

Обратно към списъка с Новини