Архив новини
06.04.2017 Успешно приключи ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 с изпращане на Окончателния доклад за изпълнение към Европейската комисия
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР), успешно приключи и изпрати в срок на Европейската комисия чрез електронната система SFC окончателен доклад за изпълнението на програмата за програмния период 2007 – 2013 г.

За целия период на изпълнение на програмата са публикувани общо 48 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнените проекти по програмата са общо 1 105 бр. Обща сума на сертифицираните допустими разходи по програмата възлиза на 1 561 195 507,76 евро (в т. ч. 32 360 536,29 евро доп. собствен принос) или 95,48 % от бюджета на програмата. Обща сума на платените средства е 1 633 209 024,24 евро, което представлява 102 % спрямо бюджета на програмата.

С тези показатели ОПРР 2007-2013 г. се нарежда сред най-успешните програми в България. С подкрепяните дейности се достигна до всеки регион в страната, като се постигна видимо подобряване на качеството на живот и работната среда на всеки български гражданин чрез осигуряване на по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Проектите, които са изпълнени със средства по програмата, бяха насочени към подобряване на градската среда и привлекателност на градовете; обновяване/реконструиране на сгради на образователна, социална и културна инфраструктура; подкрепа за деинституционализация на децата в България; рехабилитация/реконструкция на пътища; изграждане на съоръжения за превенция от наводнения; подобряване на туристически обекти/атракции; провеждане на културни иновативни събития; инвестиции в ремонт и оборудване на болници.

Обратно към списъка с Новини