Архив новини
11.04.2017 Одобрено е последното проектно предложение по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014-2020

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР от 10.04.2017 г. е одобрено проектното предложение на Медицински университет – София – последното от списъка с основни проекти, допустими за финансиране съгласно Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектното предложение е насочено към цялостна реконструкция, преустройство и модернизация на учебен комплекс на Медицински университет София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – гр. Враца, в който се предоставят образователни услуги по приоритетно направление „Здравни грижи“. Проектът предвижда обновяване на материалната база, подобряване на енерго-ефективността на сградния фонд, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на съвременно обзавеждане и оборудване за провеждане на модерно обучение, практика, спорт и самоподготовка.

Решение № РД-02-36-317 от 10.04.2017 г. за одобрение на проектното предложение е публикувано в рубрика „ДОГОВАРЯНЕ ОПРР 2014-2020”. Общата стойност на проекта възлиза на 6 423 077,12 лв., от които размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 2 997 913,68 лв.

 

Обратно към списъка с Новини