Архив новини
13.04.2017 Проект на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
Във връзка с постъпили запитвания, УО на ОПРР изготви Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.
 
Индикаторът за продукт „Население, ползващо подобрени социални услуги“ е индивидуален за ОПРР 2014-2020, дефиниран от УО на ОПРР в хода на изготвяне на оперативната програма, но е включен в рамката за изпълнение по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. За него не е приета общоевропейска дефиниция и методология за изчисляване на стойностите за етапната и крайната цел, а за основа за формулирането му е използван индикатор „Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)“ от ОПРР 2007-2013.

Предложения и коментари по проекта на Указания за планиране, изпълнение и отчитане на индикатора за продукт  „Население, ползващо подобрените социални услуги” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 могат да се изпращат в срок до 24.04.2017 г. (включително) на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg
 
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Обратно към списъка с Новини