Архив новини
23.06.2017 Презентации от събитие организирано от Мрежата за градско развитие към ЕК, съвместно с ГД ГРР в МРРБ.

Основната цел на събитието проведено на 15 и 16 юни 2017 г. в гр. Пловдив, беше обмен на идеи и добри практики, както и практически дискусии, свързани с изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на проектите за устойчиво градско развитие. Участници в събитието бяха представители на Европейската комисия, JASPERS, МРРБ, МОСВ, както и представители на 39-те общини на големи и средни градове, които са бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020.

Основните теми бяха разделени в следните панели:
  • Интегрирани планове за градска мобилност – общи предизвикателства и възможни решения;
  • Социални политики и мерки за интеграция в контекста на интегрираното градско развитие;
  • Дейности за подобряване на качеството на въздуха – градския дневен ред на ЕС и ролята на България в него;
  • Многостепенно управление при използването на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Презентации от проведено събитие:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4
Обратно към списъка с Новини