Архив новини
23.06.2017 Информационен ден на тема "Напредък по финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020 г." се проведе във Велико Търново
С нисколихвено кредитиране Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще даде възможност на 39 български града да станат икономически по-развити и активни, с по-добри условия за живот за хората. Това обяви зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР Деница Николова във Велико Търново, където се проведеинформационен ден на тема „Финансови инструменти“.

Средствата, в размер на 370 млн. лв., се предоставят от министерството на Фонд мениджъра за финансови инструменти, който чрез подфондове ще финансира проекти на общините, бизнеса и публично-частни партньорства. Очаква се мярката да заработи в края на тази година. Зам.-министър Николова подчерта, че сред проектите, които могат да получат нисколихвеното кредитиране, са такива за енергийна ефективност на еднофомилни сгради, студентски общежития, модернизиране на градския транспорт, изграждане на спортни и увеселителни зали, басейни, опери, театри, читалища и пр.

„Допустими са всички дейности с висока обществена значимост и голям социален ефект, с възможност за генериране на приходи, които освен че ще служат за възстановяване на кредита, ще дадат възможност за реинвестиране в нови проекти“, отбеляза заместник-министърът. Това е шанс да се реализират проекти, които нямат възможност да се финансират от други места, заради лимитираните приходи. Такъв тип проекти са парковете, които не носят особена печалба, заради ограничения от гледна точка на атракциони, места за хранене и площи под наем, но приносът им за обществото е много висок. Успешен пример в тази област е парк „Възраждане“ в София, който е реализиран с кредитиране от програмата като пилотен проект през миналия програмен период.

Зам.-министър Деница Николова напомни, че в програмния период 2007-2013 г. по инициативата JESSICA пилотно са заделени 64 млн.лв. за нисколихвено кредитиране. С тази инвестиция и привлечено допълващо съфинансиране от фондовете, които управляват средствата, са реализирани 36 проекта за над 200 млн. лв., т.е постигнат е над 3 пъти ливъридж ефект между вложен капитал от програмата и реализирани инвестиции.

През настоящия програмен период, в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ са допустими инвестиции на територията на цялата страна за обекти на културното наследство от национално и световно значение. Приоритетни са възстановяването и съхраняването на културното наследство и създаване жизнеспособни интегрирани туристически продукти. Общата стойност на малките проекти за културен и устойчив туризъм, които също могат да бъдат финансирани чрез нисколихвено кредитиране, не трябва да превишава 5 млн. евро, а в случаите на проекти във връзка с инфраструктура, която е обявена за световно културно наследство – 10 млн. евро.

Използването на финансови инструменти е насърчавано все повече в ЕС през последните години, а основните преимущества са, че публичните средства, предоставени от ЕС, подпомагат инвестирането в проекти, които не биха получили чисто частно финансиране на пазарен принцип. Този механизъм позволява да се привлича допълнително съфинансиране и намаляване на риска за отпускащия кредита фонд.

Пред журналисти зам.-министър Деница Николова съобщи, че 58% от бюджета по ОП „Региони в растеж“, който е малко над 3 млрд. лева, е договорен с бенефициентите. В рамките на сключените договори се осъществяват мерки за подобряване на градската среда в общините, за енергийна ефективност на сградите общинска собственост и на многофамилните жилищни сгради. В рамките на ОП „Региони в растеж“ Агенция„Пътна инфраструктура“ има договорени близо 250 млн. лева за рехабилитация,ремонт и реконструкция на първи и трети клас пътна мрежа. Предстои по програмата да бъдат ремонтирани над 100 професионални гимназии в страната, за да може до 15 септември материалната база в тези учебни заведения да бъде обновена.

Сред участниците във форума са Мартин Заимов – изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие“, Надя Данкинова – изпълнителен директор на „Фонд за устойчиво градско развитие“, изпълнителният директор на ФМФИБ ЕАД Валери Белчеви др.

Обратно към списъка с Новини